دبیران آموزشگاه الوند

  • 30 دی , 1398
  • 4611 نفر
  • کد خبر 100004
ریاضی:
خشایار خسروی (متوسطه دوم)
سلمان منتصری (هندسه، گسسته و ریاضیات رشته انسانی)
راضیه ورع 

فیزیک:
هنری اوشانا شیرآبادی
علیرضا ایمانیه
علی بلندپرواز
کیوان رضوی
زیست:
گروه آموزشی ماز

شیمی:
رضا رضوی
مازیار وصال

عمومی:
علی مختارنامه (عربی)
علیرضا جعفری (ادبیات)
علی اصغر جواز (دینی)